Specializuji se na oblast práva životního prostředí, a to též s širšími vazbami na právo správní, ústavní a občanské

Cílem mé advokátní praxe je poskytovat maximálně odborné a pečlivé právní služby všem lidem, neziskovým organizacím i veřejným institucím ve věcech, ve kterých je v nějaké míře obhajován veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny či životního prostředí v naší zemi.

 

Chci tím pomáhat všem lidem, kteří o to stojí, k ochraně jejich „práva na přírodu“ jako stěžejního předpokladu kvality života v dnešní době rozsáhlého zabírání a zastavování volné krajiny a zachovalé přírody. A přispívat tak k tomu, aby naše veřejná správa, která má být službou veřejnosti, chránila kvalitu života všech a nikoli jen některých.

Dozvěděli jste se, že stavební firma zamýšlí postavit 50 rodinných a bytových domů v borovém háji za městem, kam jste odjakživa chodili na procházky?

Dozvěděli jste se, že těžební společnost chce podél řeky, k níž si chodíváte večer sednout, dolovat štěrkopísek?

Dozvěděli jste se, že vlivná investiční skupina plánuje vybudovat lyžařský areál s lanovkami, parkovišti a apartmánovými domy ve Vašich oblíbených horách, kde se rádi jen tak touláte nebo houbaříte?

Doslechli jste se, že zahraniční investor odkudsi z daňového ráje přišel až k Vaší chalupě s nápadem na výstavbu golfového hřiště na květnatých loukách, jaké kdysi maloval Antonín Slavíček?

Doslechli jste se, že se místní politici či úřednicí staví k podobným záměrům kladně? Jste z toho překvapeni a nechápete, proč? Nezdají se Vám jejich argumenty, že to zvýší zaměstnanost a podnikatelské příležitosti? Že to zajistí rozvoj Vaší obce i celého regionu? A že se díky tomu budeme mít všichni lépe?

 • Máte – jako řada dalších lidí ve Vašem okolí – na podobné záměry opačný názor?
 • Myslíte si, že naše příroda a krajina je cennější a zasluhuje ochranu?
 • A máte dojem, že politici či úředníci tento názor neslyší nebo nechápou?
 • A chcete s tím něco udělat?

Pokud s tím chcete něco udělat, jste na správném místě

Těším se na spolupráci s Vámi

Právní služby

Ve věcech ochrany přírody, krajiny či životního prostředí

Ve věcech ochrany práva veřejnosti na obecné užívání veřejných statků

Komplexní právní služby pro spolky (občanská sdružení), obce, fyzické a právnické osoby ve věcech, ve kterých je v nezanedbatelné míře obhajován veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny či životního prostředí proti nevhodným nebo nepřiměřeným stavebním, těžebním nebo jiným podobným záměrům v území, zejména:

 

 • zastupování ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • zastupování v procesech posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zastupování v tzv. navazujících řízeních ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zejména
  • v územních nebo stavebních řízeních podle stavebního zákona,
  • v řízeních o stanovení dobývacího prostoru podle horního zákona,
  • v řízeních o povolení hornické činnosti podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
 • zastupování v řízeních o vydání územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona, zejména v řízeních o vydání územních plánů obcí
 • zastupování v procesech posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zastupování v řízeních před správními soudy o žalobách (návrzích) proti rozhodnutím správních orgánů nebo opatřením obecné povahy ve výše uvedených věcech
 • zastupování v řízeních u Ústavního soudu za účelem ochrany ústavně zaručených základních práv ve výše uvedených věcech
 • právní poradenství ve výše uvedených věcech

Komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby ve věcech, ve kterých je obhajováno právo veřejnosti na obecné užívání lesa, krajiny a dalších veřejných statků proti všem formám jeho faktického nebo právního omezování, zejména

 

 • zastupování v řízeních, ve kterých správní orgány rozhodují o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu veřejnosti do lesa podle lesního zákona
 • zastupování v řízeních, ve kterých správní orgány nařizují omezení nebo zákaz vstupu veřejnosti do honitby podle zákona o myslivosti
 • zastupování v řízeních, ve kterých správní orgány rozhodují v pochybnostech o tom, zda určitá účelová komunikace je veřejně přístupná či nikoli
 • zastupování v řízeních před správními soudy o žalobách (návrzích) proti rozhodnutím správních orgánů nebo opatřením obecné povahy ve výše uvedených věcech
 • zastupování v řízeních u Ústavního soudu za účelem ochrany ústavně zaručených základních práv ve výše uvedených věcech
 • právní poradenství ve výše uvedených věcech

V ostatních věcech

Doplňkové právní služby ve věcech souvisejících s ochranou přírody, krajiny či životního prostředí nebo ochranou obecného užívání veřejných statků, zejména

 

 • zastupování v řízeních o žádostech o poskytnutí informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí, popřípadě podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • příprava právních podkladů pro konání místních referend
 • zastupování v řízeních před správními soudy o žalobách (návrzích) proti rozhodnutím nebo jiným úkonům správních orgánů ve výše uvedených věcech
 • zastupování v řízeních u Ústavního soudu za účelem ochrany ústavně zaručených základních práv ve výše uvedených věcech
 • právní poradenství ve výše uvedených věcech

Podmínky poskytování právních služeb

I. Smlouva

1.1 Právní služby poskytuji na základě smlouvy uzavřené s klientem. Smlouvu uzavírám zpravidla ve formě prosté e-mailové korespondence s klientem, v závažnějších případech ve formě písemné (listinné).

1.2 Ve smlouvě vymezuji zejména předmět právních služeb a odměnu za jejich poskytnutí, popřípadě i náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas.

2. Poskytování právních služeb

2.1 Na žádost klienta se mohu ve smlouvě zavázat, že nejprve vypracuji předběžné právní stanovisko, ve kterém stručně vysvětlím právní podstatu věci (případu) a nastíním možnosti a šance na jeho úspěšné vyřešení. Klient pak má na základě toho možnost se informovaně rozhodnout, zda setrvá na poskytnutí právní služby za původně sjednaných podmínek, nebo zda projeví vůli smlouvu změnit, popřípadě ji vypovědět.

2.2 Se souhlasem klienta mohu ve smlouvě sjednat své oprávnění spolupracovat při řešení věci s vybranými odborníky v přírodovědných nebo technických oborech, jejichž znalosti jsou k úspěšnému vyřešení věci potřebné. V takovém případě sjednám ve smlouvě s klientem i podmínky spolupráce s vybraným odborníkem, včetně výše jeho odměny, kterou pak klientovi vyúčtuji jako součást hotových výdajů.

2.3 Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb kdykoli i bez udání důvodu vypovědět. Právo advokáta na zaplacení odměny, popřípadě i náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas, za právní služby poskytnuté do té doby tím není dotčeno.

3.4 Sjednávám-li s klientem časovou odměnu, zpravidla vycházím z následujících obecných sazeb:

 • Základní sazba odměny činí 550,- Kč za 1 hodinu čistého času práce.
 • V případě, že (i) se poskytované právní služby v nezanedbatelné míře týkají též ochrany vlastnického nebo jiného majetkového práva klienta, popřípadě že (ii) poskytované právní služby mohou mít pro klienta nezanedbatelné majetkové důsledky, uplatňuje se zvýšená sazba odměny, která činí 1 500,- Kč za 1 hodinu čistého času práce.

3.5 Konkrétní výši odměny však vždy sjednávám individuálně, a to přiměřeně v závislosti na složitosti, hodnotě a významu konkrétního případu. Konkrétní výše odměny, sjednaná ve smlouvě, proto může být nižší, ale i vyšší, než jsou uvedené obecné sazby.

3.6 K odměně nepřipočítávám daň z přidané hodnoty (DPH). Nejsem plátcem DPH.

3.7 Upozorňuji, že pokud soud nebo jiný orgán v řízení přiznává rozhodnutím klientovi náhradu nákladů řízení, pak určuje výši odměny advokáta zásadně podle ustanovení advokátního tarifu1 o mimosmluvní odměně. Přitom takto určená výše mimosmluvní odměny se může lišit od odměny smluvní, kterou jsem s klientem sjednal ve smlouvě.

3.8 Na žádost klienta předkládám při vyúčtování odměny časovou specifikaci (rozpis) poskytnutých právních služeb (úkonů).

3.9 Klient platí odměnu výlučně bezhotovostně převodem na můj účet advokáta.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

3. Odměna

3.1 Odměnu sjednávám zpravidla jako smluvní časovou (hodinovou).

3.2 Na žádost klienta však můžeme současně ve smlouvě sjednat i maximální pevný limit odměny, který klientovi zaručuje, že celková výše odměny nepřekročí sjednanou pevnou částku.

3.3 Není-li ve smlouvě sjednán maximální pevný limit časové odměny, mohu na žádost klienta ve smlouvě uvést alespoň odhad celkové výše odměny. Jakmile je pak v průběhu poskytování právních služeb zřejmé, že původně odhadnutou výši odměny budu muset podstatně překročit, pak na to klienta bez zbytečného odkladu předem písemně upozorním. V takovém případě je klient povinen zaplatit i tu část odměny, o kterou byl původní odhad její výše překročen, ledaže smlouvu o poskytování právních služeb bez zbytečného odkladu vypoví.

4.1 Je-li klient spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo využít v případném sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem možnosti mimosoudního řešení.

4.2 Orgánem (subjektem) příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů s advokáty je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1 (www.cak.cz).

1 Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo jsem

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D

Narozen v roce 1974 v Praze

JUDr. Petr Svoboda advokat, ekologicky advokat, advokat prirody, Praha, Klanovice

 

Profesní činnost:

 

 • od r. 2009 odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • od r. 2008 advokát
 • 2000-2008 příležitostně pracoval jako právník pro Český svaz ochránců přírody
 • 1999-2008 advokátní koncipient

 

Vzdělání:

 

 • 1999-2007 doktorský studijní program ve specializaci veřejné právo II na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dizertační práce na téma „Právo na spravedlivý proces a české správní řízení“)
 • 1999 obdržel Cenu Josefa Hlávky za rok 1999 pro nejlepší absolventy pražských vysokých škol a brněnské techniky
 • 1993-1999 magisterský studijní program v oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce na téma „Ochrana před nezákonnou nečinností ve veřejné správě“)

 

Významnější případy:

 

 • 2011-2014 zastupování ve správních řízeních o záměru na výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese v Praze 9 (zastupování městské části a ekologických spolků)
 • 2009 zastupování v řízení před správním soudem o návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu o nesouhlasu s výstavbou golfového areálu v Klánovickém lese v Praze 9 (zastupování přípravného výboru pro konání místního referenda)
 • 2000-2001 zastupování ve správních řízeních o záměru na výstavbu rekreačního areálu Darmyšl-Racov u Boru u Tachova (zastupování ekologického spolku)

 

Významnější publikace:

 

a) z oborů správního a ústavního práva:

 • Regulace mas a deregulace elit na vybraných příkladech z českého správního práva. Jurisprudence č. 3/2015, s. 23-29.
 • Zaručuje ústavní pořádek České republiky právo na soudní přezkum opatření obecné povahy? In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 236-250.
 • Konzultativní místní referendum – ano či ne? In: O veřejné správě, AUC Iuridica č. 1/2010. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 149-160.
 • Ústavní základy správního řízení v České republice (Právo na spravedlivý proces a české správní řízení). Praha: Linde Praha, a.s., 2007, 360 stran.
 • Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty – recept proti průtahům ve správním řízení? Správní právo č. 5/1999, s. 276-288.

 

b) z oborů práva životního prostředí a ekologie:

 • Proč je třeba zachovat účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Ekolist.cz, 19.4.2017.
 • Až se k nám vrátí právo. Ekolist.cz, 10.7.2017.
 • Přehrada na Berounce? Megalomanie. (Na Berounce by byl lepší národní park než retenční nádrž). Lidové Noviny, Česká pozice, 8.9.2016, 20.11.2016.
 • Péče o handicapované volně žijící živočichy. České právo životního prostředí č. 2/2011, s. 5-56.

 

Jazykové znalosti:

 

 • angličtina

 

Další údaje:

 

 • člen Českého svazu ochránců přírody
 • člen České společnosti pro právo životního prostředí

Kontakt

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

 

Sídlo: Aranžerská 166, Praha 9, PSČ: 190 14

 

Identifikační číslo (IČ): 71 46 84 71

Evidenční číslo ČAK: 12130

 

Tel.: +420 732 626 937

E-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz

Web: www.akpetrsvoboda.cz

 

ID datové schránky: 2ytgahs

 

©2017 PeknaFotka.cz

JUDr. Petr Svoboda advokat, ekologicky advokat, advokat prirody, Praha, Klanovice

JUDr. Petr Svoboda advokat, ekologicky advokat, advokat prirody, Praha, Klanovice

JUDr. Petr Svoboda advokat, ekologicky advokat, advokat prirody, Praha, Klanovice